OTA logo

Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING van OTA-Antwerpen

Als OTA-Antwerpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kerkstraat 159
2060 Antwerpen
[email protected]

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om ondersteuning te bieden aan hulpverleners binnen Integrale Jeugdhulp (gerechtvaardigd belang)
 • om te bemiddelen in gezins- en familiecontexten (gerechtvaardigd belang)
 • voor inschrijven in vormingen die we organiseren (overeenkomst)
 • het aanmelden van dossiers via onze website (toestemming)
 • het informeren van de sector (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, herkomst, origine, verblijfsstatuut, taal
 • persoonlijke situatie van uw gezin en familie: genogram, gezinsrelaties, hulpvragen, schoolloopbaan, familiale migratiegeschiedenis, medische achtergrond, …

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen van een specifiek registratiesysteem

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden – ontvangers

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met collega hulpverleners die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

OTA-Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 3 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

OTA-Antwerpen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.